เอกสารการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

01ppt_-ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่-for-web.pdf

One Plan กับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่

One-Plan-กับการขับเคลื่อน-SDGs-ในะดับพื้นที่.pdf

ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

article_20210723143732.pdf