ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 (SDG4)

การขับเคลื่อนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) “เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” SDG4 Roadmap สู่การปฏิบัติของจังหวัดเพชบูรณ์

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

สำหรับการดำเนินงานจัดทำสาระสำคัญของแผนที่นำทางฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายที่ 4) ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. จัดทำแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเชื่อมโยงเป้าหมายสู่แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

4. เผยแพร่แผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์

5. สร้างการรับรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

6. หน่วยงานทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับหน่วยงาน

7. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา เชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) สู่แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปีและรายปี ของหน่วยงานและสถานศึกษา

7.1 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และสถานศึกษา ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) “เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

7.2 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และสถานศึกษา ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนทุกระดับ

7.3 เชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหวัด แผนพัฒนาการศึกษาตามประเภทการจัดการศึกษา แผนระยะ 5 ปี และรายปีของหน่วยงานทางการศึกษา

7.4 แปลงแผนสู่การปฏิบัติเป็นแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานและสถานศึกษา

7.5 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

8. คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา

แผนที่นำทาง (Roadmap) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำองค์ประกอบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) มาจัดทำแผนที่นำทาง ฯ ที่เชื่อมโยง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ และแผนทุกระดับที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นสาระของแผนที่นำทางฯ SDG4 Roadmap จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้