เงื่อนไขการทำแบบทดสอบประมวลความรู้ ฯ เพื่อรับเกียรติบัตร

1. กรุณาศึกษาข้อมูลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (SDG4) จากเว็บไซต์ https://sdg4.pnbpeo.go.th ให้เรียบร้อยก่อนทำแบบทดสอบ

2. กรุุณาตอบแบบสอบถาม ฯ เมื่อตอบแบบสอบถามแล้วจะพบช่องทาง (LINK) เข้าทำแบบทดสอบ ฯ

3. ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 อีเมล์

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จะส่งเกียรติบัตรให้ท่านทางอีเมล์ที่ท่านระบุ

5. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่านและคำตอบก่อนส่งแบบทดสอบ (โดยเฉพาะคำนำหน้าและชื่อสุกล)

6. ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร (ปรากฏคะแนนในเกียรติบัตร)

7. สำนักงานศึกษาธิการขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน