แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ของประเทศไทย

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่

One Plan กับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่

รายงานความก้าวหน้า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

กรอบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และขอบเขตและแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ SDG4 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ SDG4 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา(SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์


การดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)